Skip navigation

| Petr Uhlíř

 

Mapové kompozice

 

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

 

Eroze

 

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Eroze DPB obrys DPB_EROZE
Odtokové linie OL
Zdrojová eroze EROZE_REDESIGN
Vrstevnice 5m VRSTEVNICE_5M_
Sklonitost  
Eroze do 2018 obrys (Eroze - osevy - hranice) ER_OHR_VRSTVA_DZES_HRANICE
Dělící linie DELICI_LINIE_VUMOP

Výnosový potenciál

 

Mapová kompozice obsahující vrstvy produkční zóny 2017 a produkční zóny 2020

Zdroj dat: https://gis.lesprojekt.cz/cgi-bin/mapserv?map=/home/dima/maps/produkcni_zony.map

Půda

 

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Půdní mapa 1:50000  
BPEJ BPEJ_AKT

Voda

 

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Vodní útvary (toky, jezera) VUV-MD-UtvaryPOV
OPVZ - vodárenské nádrže OPVZ_OPVN
OPVZ - podzemní nebo povrchové OPVZ_PODZ_POVRCH
Vodní útvary zóna 100m VODSTVO_BUFF_100M
Vodní útvary zóna 50m VODSTVO_BUFF_50M
Vodní útvary zóna 25m VODSTVO_BUFF_25M

Meliorace

 
Mapová kompozice zobrazující opatření pro zlepšení úrodnosti půd.
Meliorace MELIORACE_AKT

Nitrátová směrnice

 

Mapová kompozice obsahující vrstvy, které souvisí s nitrátovou směrnicí.

Aplikační pásma DPB DPB_AP
Aplikační pásma BPEJ BPEJ_AP_AKT
Výnosové hladiny DPB DPBVHLADINY
Výnosové hladiny BPEJ BPEJVHLADINY_AKT
Uložení hnojiv DPB_ULOZENIHNOJIV

 

Ortofoto

 

Mapová kompozice obsahující ortofoto CUZK RGB, ortofoto CUZK CIR a archivní ortofoto CUZK.

 

Ortofoto CUZK RGB

-
Ortofoto CUZK CIR -
Archivní ortofoto CUZK -
Výnosové hladiny BPEJ BPEJVHLADINY_AKT
Uložení hnojiv DPB_ULOZENIHNOJIV

 

DMR5G

 

Mapová kompozice zobrazující Digitální model reliéfu České republiky 5.generace.

DMR5G

https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr5g/ImageServer/
WMSServer

Dobývací prostor ČGS

 

Mapová kompozice obsahuje základní identifikační údaje o dobývacích prostorech České geologické služby.

Dobývací prostor ČGS

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/
Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer

Honitby ÚHÚL

 

Mapová kompozice zobrazující hranice honiteb ÚHÚL

Honitby UHUL https://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?

 

AOPK ČR - Mezinárodně významné části přírody

 

Kompozice zobrazuje vymezení mezinárodně významných částí přírody v České republice - biosférických rezervací UNESCO, geoparků UNESCO, mokřadů mezinárodního významu dle Ramsarské úmluvy a lokalit soustavy NATURA 2000, tedy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

 

Aleje a stromořadí

 

Mapová kompozice vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).

 

Břehové oblasti

 

Riparian Zones (Břehové oblasti) jsou součástí služby Copernicus pro monitorování území. Data obsahují podrobné informace o využití území v okolí vodních toků a zmapovaných zelených lineárních prvků (Green Linear Elements) ve 39 evropských státech. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, aktuálně dostupná za období 2010 - 2013.

 

Typologie české krajiny podle využití

 

Kompozice vytvořená Ministerstvem životního prostředí obsahuje vrstvy s typologií české krajiny podle využití.

 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

 

Poskytovatelem dat je Výzkumný ústav vodohospodářský. 

 

Rybné vody

 

Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život. Poskytovatelem dat je Výzkumný ústav vodohospodářský. 

 

Využití území (Open Land Use Map)

 

Open Land Use Map je mapová kompozice, která zobrazuje využití území různých regionů na základě evropských datových sad, jako je CORINE Landcover, UrbanAtlas obohacených o dostupná regionální data.