Skip navigation

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Eroze DPB obrys DPB_EROZE
Odtokové linie OL
Zdrojová eroze EROZE_REDESIGN
Vrstevnice 5m VRSTEVNICE_5M_
Sklonitost  
Eroze do 2018 obrys (Eroze - osevy - hranice) ER_OHR_VRSTVA_DZES_HRANICE
Dělící linie DELICI_LINIE_VUMOP

Mapová kompozice obsahující vrstvy produkční zóny 2017 a produkční zóny 2020

Zdroj dat: https://gis.lesprojekt.cz/cgi-bin/mapserv?map=/home/dima/maps/produkcni_zony.map

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Půdní mapa 1:50000  
BPEJ BPEJ_AKT

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Vodní útvary (toky, jezera) VUV-MD-UtvaryPOV
OPVZ - vodárenské nádrže OPVZ_OPVN
OPVZ - podzemní nebo povrchové OPVZ_PODZ_POVRCH
Vodní útvary zóna 100m VODSTVO_BUFF_100M
Vodní útvary zóna 50m VODSTVO_BUFF_50M
Vodní útvary zóna 25m VODSTVO_BUFF_25M

Mapová kompozice zobrazující opatření pro zlepšení úrodnosti půd.

Meliorace MELIORACE_AKT

Mapová kompozice obsahující vrstvy, které souvisí s nitrátovou směrnicí.

Aplikační pásma DPB DPB_AP
Aplikační pásma BPEJ BPEJ_AP_AKT
Výnosové hladiny DPB DPBVHLADINY
Výnosové hladiny BPEJ BPEJVHLADINY_AKT
Uložení hnojiv DPB_ULOZENIHNOJIV

Mapová kompozice obsahující ortofoto CUZK RGB, ortofoto CUZK CIR a archivní ortofoto CUZK.

 

Ortofoto CUZK RGB

-
Ortofoto CUZK CIR -
Archivní ortofoto CUZK -
Výnosové hladiny BPEJ BPEJVHLADINY_AKT
Uložení hnojiv DPB_ULOZENIHNOJIV

Mapová kompozice zobrazující Digitální model reliéfu České republiky 5.generace.

DMR5G

https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr5g/ImageServer/
WMSServer

Mapová kompozice obsahuje základní identifikační údaje o dobývacích prostorech České geologické služby.

Dobývací prostor ČGS

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/
Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer

Mapová kompozice zobrazující hranice honiteb ÚHÚL.

Honitby UHUL https://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?

Kompozice zobrazuje vymezení mezinárodně významných částí přírody v České republice - biosférických rezervací UNESCO, geoparků UNESCO, mokřadů mezinárodního významu dle Ramsarské úmluvy a lokalit soustavy NATURA 2000, tedy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Mapová kompozice vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).