Skip navigation

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují globální iniciativu přijatou Organizací spojených národů s cílem dosáhnout významných změn v mnoha oblastech lidského života a činnosti. Tyto cíle pokrývají širokou škálu témat od chudoby, hladu, zdraví až po vodu, energetiku, rovnost pohlaví a mnoho dalších. Klíčovým poselstvím SDGs je "nikoho nenechávat pozadu", což znamená, že cíle by měly být dosaženy pro všechny části společnosti na všech úrovních.

Cíle byly přijaté v roce 2015 všemi 193 členskými státy OSN a představují ambiciózní plán k dosažení udržitelného rozvoje v následujících 15 letech.

Přestože všechny cíle SDGs jsou důležité a propojené, některé mají přímý dopad na zemědělství, lesnictví a životní prostředí. Například, cíl týkající se hladu se nezabývá pouze vymýcením hladu, ale také propagací udržitelných forem zemědělství.

image31

Zemědělství a SDGs Zemědělství se přímo dotýká několika SDGs, zejména Cíle 2 (Zero Hunger), který se zaměřuje na vymýcení hladu, zajištění potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a podporu udržitelného zemědělství. Tento cíl je důležitý pro řadu aspektů, od zvyšování zemědělské produktivity a příjmů malých zemědělců po zajištění odolných zemědělských praktik, které zvýší produktivitu a zároveň pomohou zachovat ekosystémy.

Klimatické cíle Cíl 13 (Climate Action) klade důraz na potřebu podniknout akce proti změně klimatu a jejím dopadům. To je zásadní pro zemědělství, jelikož klimatické změny ovlivňují rostoucí sezóny, kvalitu půdy a dostupnost vody, a tím i celkovou produkci potravin.

Princip "Nikoho nenechávat pozadu" Tento přístup zdůrazňuje inkluzivitu a rovnost, což znamená, že přínosy udržitelného rozvoje by měly dosáhnout všech vrstev společnosti a žádná skupina by neměla být opomenuta.