Skip navigation

V současné době je zřejmé, že globální zemědělství se potýká s množstvím výzev, ať už se jedná o potřebu zvýšit produkci potravin při současném snižování vstupů, nebo o potřebu lépe rozumět komplexním procesům a proměnlivým požadavkům trhu. Abychom mohli čelit těmto výzvám účinně, je klíčové porozumět vztahu mezi daty, informacemi a znalostmi a využít je pro řízení zemědělských podniků a zemědělství jako celku.

Obrázek nám prezentuje hierarchii DIKW (Data-Information-Knowledge-Wisdom / data-informace-znalosti-vědomí),

image40

která vytváří rámec pro porozumění těmto klíčovým pojmům.

DIKW je model používaný k pochopení vztahů mezi daty, informacemi, znalostmi a moudrostí. V kontextu zemědělství tato hierarchie pomáhá rozklíčovat, jak se surová data transformují na hodnotné informace, které mohou být použity k získání znalostí pro informované rozhodování a nakonec vedení k moudrosti pro strategické plánování a dlouhodobou udržitelnost.

Správa dat Správa dat se zabývá shromažďováním, ukládáním a udržováním dat. V zemědělství zahrnuje toto mnoho aspektů, jako je sběr dat z polních monitorů, družicových snímků a senzorů počasí. Data mohou zahrnovat vše od teploty půdy, srážek, údajů o plodinách až po tržní ceny. Nástroje, jako jsou databáze a systémy pro správu dat, jsou zde klíčové.

Správa informací Informace jsou data zpracovaná tak, aby byla užitečná a smysluplná. Ve zpracování informací se data filtrují, třídí a analyzují tak, aby mohla být využita pro konkrétní účely. V zemědělství to může znamenat převod dat o výskytu škůdců na mapách do strategií pro jejich kontrolu nebo využití historických klimatických dat k předpovídání nejlepších dob pro výsev. Informační systémy a analytické nástroje hrají zde hlavní roli.

Řízení znalostí Znalosti představují aplikaci dat a informací v praktickém kontextu. Znalosti jsou to, co zemědělci a manažeři používají k tomu, aby pochopili, co informace znamenají pro jejich konkrétní situaci a jak je mohou využít pro optimalizaci procesů, jako je výsev, zavlažování a sklizeň. Toto může zahrnovat využití poznatků z výzkumu pro zlepšení úrody nebo aplikaci agroekonomických principů pro maximalizaci zisku. Znalostní management je podpořen nástroji pro sdílení a kolaboraci, jako jsou systémy pro řízení znalostí a online komunitní fóra.

Vědomí Moudrost nebo vědomí je nejvyšší úroveň v hierarchii DIKW, kde jednotlivci nebo organizace používají své znalosti a zkušenosti k vyhodnocení a porozumění kontextu za účelem dlouhodobého a udržitelného rozhodování. V zemědělství se to týká schopnosti farmářů a rozhodovatelů vidět dlouhodobý obraz a plánovat příslušně, například při zvažování dopadů klimatických změn nebo při přechodu na organické zemědělské metody.

Čelem k výzvám jako je potřeba zvýšení produkce potravin při snižování vstupů a adaptace na měnící se trh, je důležité pochopit, jak data převést na informace a ty pak na znalosti a moudrost pro lepší řízení zemědělských podniků. Digitální technologie, jako jsou systémy řízení zemědělských podniků (Farm Management Systems), přesné zemědělství (Precision Agriculture) a další inovativní nástroje, hrají klíčovou roli v tomto procesu. Porozumění a využití hierarchie DIKW v zemědělství může vést k lepšímu rozhodování a efektivnějšímu a udržitelnějšímu hospodaření, což je v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu a celosvětovými snahami o udržitelný rozvoj.