HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Agrihub INSPIRE Hackathon: Challenge #7 - Monitoring strojů

Monitorování zemědělských strojů pro analýzu, zpracování a standardizaci dat, která povede ke snazšímu využití a optimalizaci

Provoz zemědělské techniky výrazně ovlivňuje ekonomickou ziskovost hospodaření s plodinami. Především spotřeba paliva, pracovní zátěž strojů a obsluhy, kontrola prováděných úprav a vlivy na životní prostředí, jako je snížení rizika zhoršení fyzikálních vlastností půdy. Z technického hlediska monitorovací systém zahrnuje sledování polohy vozidel pomocí GPS kombinované se získáváním informací z palubního terminálu (CAN-BUS, ISOBUS-ISO XML) a jejich online nebo offline přenos do prostředí GIS.

Ověření monitorovacího systému bude provedeno na středně velké farmě, kde bude sloužit k vyhodnocení práce traktorů při základních operacích, jako je zpracování půdy, hnojení, setí a aplikace pesticidů. Podobné monitorování bude testováno v podniku, který nabízí služby zemědělcům pro hodnocení kvality práce pro zákazníky.

 • Hodnocení ekonomické efektivity strojních operací v oborech
 • Přesné záznamy o ošetřování plodin
 • Řízení provozu strojů - zvyšování efektivity plánování managementu plodin
 • Řízení požadavku na polní operace:
  • Kontrola chyb a překrytí přechodu k průchodu, pokrytí udržované oblasti a doporučená rychlost práce
  • Kontrola aplikovaného vstupního materiálu ve srovnání s předepsanými sazbami
  • On -line monitorování plevele
  • On -line sledování počasí na strojích

CÍLE VÝZVY:

Sledování strojního parku, které umožňuje lokalizaci zemědělských vozidel v reálném čase. Tyto informace poskytují přehled o aktuálním provozu strojů a jsou klíčové pro plánování terénních prací a vyhodnocení využití strojů v čase. Monitorování polohy stroje pomocí GPS a GSM/GPRS umožňuje vypočítat pracovní dobu, prostoje a základní informace z CAN-BUS, ISOBUS (ISOXML). Funkce základního alarmu by mohla být implementována do systému pro upozornění, když stroj opouští definovanou oblast nebo v případě rychlého poklesu hladiny paliva.


Figure 1: Farm telemetry

Hodnocení ekonomické efektivity ošetřování plodin v polích. Předpokladem je identifikace polí a traktorového zařízení pro přesný odhad nákladů na pracovní místa v terénu na základě spotřeby paliva a použité a pracovní doby. Analýza tahů traktoru s informacemi o parametrech stroje umožňuje vyhodnotit dodržování pracovních záběrů a pracovní rychlosti, které jsou indikátorem kvality práce v terénu. Souběžně budou záznamy o provedených operacích použity v agronomické registraci.

Hodnocení strojního zařízení přechází na půdní prostředí. To zahrnuje podrobnou analýzu trajektorií traktorů v polích s ohledem na podmínky specifické pro dané místo. Cílem je odhadnout negativní vliv strojních stop na půdní prostředí (zejména zhutnění půdy) a dodržování agroenvironmentálních limitů (směrnice o dusičnanech, GAEC, ochrana vodních zdrojů atd.). Volitelné rozšíření tohoto hodnocení představuje propojení strojního sledování se záznamy o použitých materiálech (hnojiva, pesticidy) z palubního počítače za účelem kontroly přesnosti aplikace agrochemikálií.

The registration for the challenges is open! Are you interested in extending current experiments available at Slovak Agrihub?

Register for this hackathon challenge

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description