HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Jarní INSPIRE Hackathon startuje výzvou #1 Jak využít a vylepšit OLU 2.0.0

Informace o využití půdy (land use) a půdním krytu (land cover) v kombinaci s dalšími tematickými datovými sadami vztažené k podrobným referenčním prostorovým datům v lokalitách tvoří důležitou datovou sadu pro různé analýzy v různých doménách. V současné době, kdy se mluví o strategii Green Deal, Destination Earth a o budování dvojčat zemského povrchu (Digital Twins) neexistuje model a databáze, která by efektivně shromažďovala informace o zemském povrchu v dostatečném detailu a v dostatečně komplexních vazbách. Být efektivním krokem k takovému modelu si klade za cíl naše aktivita tvorby geografické databáze OpenLandUse. Databáze OLU 2.0.0 kombinuje různá tematická data s nejpodrobnější dostupnou referenční geometrií v daném území. Tematické datové sady jsou zaměřeny jak na informace o půdním krytu, půdách, topografických nebo klimatických parametrech apod. a v různých časových obdobích. Model podporuje i možnost integrace dat získaných vyhodnocením dat DPZ.

Databáze pokrývá vybrané územní celky bezešvou vrstvou, která poskytuje informace různých témat na vybrané referenční geometrii, kterou může být katastrální mapa, půdní bloky LPIS nebo i prvky datové sady Corine Land Cover.

Původní účel databáze byl především v analýzách pro územní plánování a investice, zemědělství, vývoj krajiny apod. Naše současná ambice je vytvořit model a databázi, která podpoří vytváření různých modelů vývoje krajiny a scénářů a podpoří budování rozsáhlých digitálních modelů. 

Cílem této výzvy je ověřit nový model OLU 2.0.0 v různých oblastech lidské činnosti, proto hledáme specialisty z různých oblastí lidské činností, programátory, odborníky na DPZ, veřejnou správu, územní plánovače, zemědělce, lesníky, ochranu přírody, experty na reality, byznys, investice a podobně.

V případě zájmu kontaktujte Kristýnu na cerbova.kristyna@gmail.com a zaregistrujte se k výzvě prostřednictvím tohoto formuláře.

Mentoři výzvy:

 

Karel Charvát vystudoval teoretickou kybernetiku. V letech 2005 – 2007 byl prezidentem Evropské federace pro informační technologie v zemědělství, výživě a životním prostředí (EFITA). Nyní je předsedou pracovní skupiny OGC Agriculture DWG a ředitelem Group on Earth Obseravation v ČR. Karel má dlouholetou praxi v organizování INSPIRE hackathonů. Pracoval na implementaci na národním geoportálu INSPIRE. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti ICT pro životní prostředí, dopravu, zemědělství a precizní zemědělství. Nyní je jedním z promotérů Open a Big Data v zemědělství v Evropě.


 

Kristýna Čerbová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako komunikační manažerka v projektu ROSIE. Má bohatou praxi ve vzdělávání, jazycích, společenských vědách se zvláštním zaměřením na filozofii, historii a archivnictví (digitalizační aktivity 2005-2007 v Národním archivu České republiky). Pracuje pro další projekty Plan4all H2020, jako je LIVERUR nebo SIEUSOIL se zaměřením na témata zejména v oblasti precizního zemědělství.

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description