Skip navigation

Účelem vzniku AgriHubu je návrh a vývoj chytrého technologického inovačního centra pro zemědělství. Platforma je navržena k vytvoření vazeb lidí, firem a jiných subjektů se znalostmi a technologiemi, které pomohou v realizaci inovačních projektů a nápadů. Jedním z principů je i propojení běžných uživatelů s vývojáři a výzkumníky. Druhým principem je integrace různých typů demo aplikací, kde budou mít zemědělci, vývojáři a výzkumní pracovníci šanci spolupracovat, otestovat různá API pro nová řešení a také poskytovat běžné experimenty. Třetím principem je zpřístupnění otevřených dat dostupných v České republice.

Řešení je založeno na použití Wagtail CMS včetně integrace nástrojů jako jsou SensLog, HSlayers NG, QGIS atd.

SmartAgriHub byl založen ve spolupráci 2 společností - Wirelessinfo a Lesprojekt / služby - se záměrem podporovat a rozvíjet inteligentní zemědělství. V současné době je vyvíjen ve spolupráci se Zemědělským svazem České republiky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.

Pro vývojáře

Zaujaly vás naše nástroje a služby? Pokud máte zájem si je vyzkoušet blíže, či zkusit nasadit pro konkrétní projekt, tak pro vás připravíme testovací/vývojové prostředí a nástroje dáme k dispozici. Pro bližší informace nás kontaktujte na jiri.kvapil@lesprojekt.cz

Wirelessinfo

WIRELESSINFO je neziskové české sdružení - virtuální výzkumná vesnice, která sdružuje malé a střední podniky, výzkum a průmysl. WIRELESSINFO představuje výzkumné a vývojové prostředí, ve kterém několik výzkumných institucí, obchodních společností a regionálních úřadů spolupracuje na vývoji projektů v oblasti nových technologických konceptů. Živá laboratoř je zaměřena především na výzkum a vývoj nových technologií pro poskytování a výměnu geodat. Vývoj aplikací založených na kolaborativních technologiích, implementaci a integraci geoprostorových služeb a nástrojů do nových systémů orientovaných na otevřené služby představují hlavní činnosti této živé laboratoře nejen v rámci projektů financovaných EU, ale také v každodenním pracovním prostředí.

wirelessinfo.cz
Wireless info logo

Lesprojekt - služby

Lesprojekt Služby poskytuje komplexní služby na poli informačních technologii, Internetu/Intranetu, geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země a zpracování obrazů. Hlavní aktivity organizace se nalézají v oblasti sběru a správy dat, návrhu a vývoje geografických informačních systémů.

lesprojekt.cz
Lesprojekt logo

Zemědělský svaz České republiky

Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby - které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky.

zscr.cz
ZSČR logo

Výzkumný ústav rostlinné výroby

VÚRV, v. v. i. je v České republice se svými 300 zaměstnanci největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Kromě hlavního pracoviště v Praze – Ruzyni má ústav výzkumné a pokusné stanice i další pracoviště po celé ČR, včetně vlastní vinice na Karlštejně. Hlavním cílem výzkumu ve VÚRV, v. v. i. je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití. Hlavní uplatnění výsledků výzkumu je v oblasti zvyšování efektivnosti rostlinné výroby, při zajištění minimálních negativních dopadů na životní prostředí a zdraví člověka.

vurv.cz
VÚRV logo