Skip navigation

Zelená dohoda pro Evropu je strategický plán Evropské unie, jehož cílem je transformovat EU na moderní, efektivní a konkurenceschopnou ekonomiku s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů do roku 2050, přičemž ekonomický růst bude odpojen od využívání zdrojů. Tento plán má velký dopad na zemědělství, které je jedním z hlavních sektorů, jež má být reformováno tak, aby podporovalo udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Biologická rozmanitost Strategie biologické rozmanitosti do roku 2030 je klíčovým prvkem Zelené dohody, která si klade za cíl obnovit degradované ekosystémy a obnovit biodiverzitu, která je životně důležitá pro zdravé fungování planety. Zemědělství má přímý vliv na biologickou rozmanitost, protože tradiční zemědělské metody mohou vést k odlesňování, ztrátě stanovišť a snížení počtu druhů. Strategie proto hledá propagovat agroekologické a organické zemědělské praktiky, které jsou šetrnější k přírodě a podporují přirozenou rozmanitost.

Strategie 'Z pole na vidličku' (Farm to Fork) Strategie 'Z pole na vidličku' je ambiciózní plán EU pro zajištění udržitelnosti potravinových systémů. Hlavními cíli strategie jsou:

 • Snížení závislosti na pesticídech a hnojivech
 • Zvýšení organického zemědělství
 • Zajištění, že potraviny jsou zdravé, výživné a dostupné pro všechny občany EU
 • Snížení emisí skleníkových plynů a jiných negativních environmentálních dopadů potravinového systému
 • Podpora biodiverzity a ochrana vodních zdrojů
ZELENA_DOHODA.jpg-scaled

Udržitelnost zemědělství a Společná zemědělská politika (SZP) Společná zemědělská politika EU bude hrát klíčovou roli v podpoře udržitelného zemědělství, které je kompatibilní se Zelenou dohodou. SZP bude reformována s cílem:

 • Poskytnout spravedlivý příjem pro zemědělce
 • Zlepšit reakci na klimatické změny
 • Podporovat udržitelnou správu zdrojů
 • Posílit ochranu přírody a krajiny

Opatření v oblasti klimatu Zemědělství představuje významný podíl na emisích skleníkových plynů v EU. V rámci Zelené dohody bude zemědělský sektor muset přijmout opatření pro snížení těchto emisí, což zahrnuje:

 • Přechod na udržitelnější zemědělské praktiky
 • Zlepšení účinnosti využívání zdrojů
 • Zvýšení ukládání uhlíku v zemědělské půdě
 • Vývoj a nasazení inovativních technologií

Financování a podpora Dosáhnout cílů Zelené dohody vyžaduje značné finanční investice. EU plánuje mobilizovat finance prostřednictvím různých nástrojů, včetně:

 • Evropského fondu pro strategické investice
 • Rozpočtu EU
 • Soukromého sektoru