Skip navigation

V zemědělství se již nějakou dobu řeší problém zpracování velkých dat. Zde vstupuje na scénu koncept Organizace přidávající hodnotu. Tyto organizace představují klíčový krok v transformaci hrubých dat ve znalosti, které jsou následně využívány koncovými uživateli.

Organizace přidávající hodnotu se zaměřují na propojení s koncovými uživateli a demonstrují možnosti spojení s různými datovými zdroji, například s daty Dálkového průzkumu Země.

Uživatele dat lze kategorizovat podle toho, zda jsou primárně zpracovateli dat nebo zda spíše konzumují výsledky vytvořené firmami, které se daty zabývají.

V první skupině máme IT specialisty, vývojáře softwaru, konzultanty a další odborníky z oblasti pozorování Země, letecké fotogrammetrie a další. Druhou skupinu tvoří přímo zemědělci, agronomové a dodavatelé. Spolupráce obou skupin je zásadní pro vývoj efektivních aplikací pro zemědělství.

Zemědělci mohou díky těmto aplikacím činit informovaná rozhodnutí ohledně svých plodin, poradci mohou nabízet své služby a dodavatelé mohou lépe predikovat poptávku po svých produktech. Přesné zemědělství potřebuje podporu celého řetězce hodnoty, v jehož středu je zemědělec.

Když se vrátíme k znalostní pyramidě, vidíme, že pro efektivní transformaci dat do praktických znalostí a moudrosti je potřeba široké spektrum odborníků.